West Virginia
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Beckley WV 304-254-0600 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Charleston WV 304-345-9059 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Clarksburg WV 304-623-2108 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Huntington WV 304-523-5372 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Martinsburg WV 304-262-2801 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Morgantown WV 304-291-2513 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Parkersburg WV 304-420-7960 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Wheeling WV 304-233-4895 ISDN, V.34+, K56flex-V.90