Utah
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Kaysville UT 801-444-2860 V.34+, K56flex-V.90
Logan UT 435-713-7020 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Ogden UT 801-395-6200 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Park City UT 435-615-0120 V.34+, K56flex-V.90
Provo UT 801-354-7960 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Salt Lake City UT 801-236-5320 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
St George UT 435-656-6280 V.34+, K56flex-V.90