New Hampshire
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Dover NH 603-740-2000 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Keene NH 603-354-2500 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Manchester NH 603-263-0153 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Manchester NH 603-656-4300 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Nashua NH 603-579-4100 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Portsmouth NH 603-559-8500 ISDN, V.34+, K56flex-V.90