Kansas
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Lawrence KS 785-838-1860 V.34+, K56flex-V.90
Manhattan KS 785-539-1206 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Topeka KS 785-368-9823 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Wichita KS 316-290-8120 ISDN, V.34+, K56flex-V.90