Georgia
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Albany GA 912-430-0075 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Athens GA 706-227-2212 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Atlanta GA 404-817-8166 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Atlanta GA 404-965-2446 V.34+, K56flex-V.90
Augusta GA 706-821-0050 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Brunswick GA 912-264-8857 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Calhoun GA 706-602-3000 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Columbus GA 706-641-9971 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Macon GA 912-765-4247 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Savannah GA 912-644-4260 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Smyrna GA 770-308-0629 V.34+, K56flex-V.90
Smyrna GA 770-308-2132 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Smyrna GA 770-432-4637 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Thomasville GA 912-225-9206 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Valdosta GA 912-242-1190 V.34+, K56flex-V.90