Arizona
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Flagstaff AZ 520-213-3320 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Phoenix AZ 602-282-1182 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Phoenix AZ 602-605-1880 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Phoenix AZ 602-843-1471 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Prescott AZ 520-717-9480 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Sedona AZ 520-204-7820 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Sierra Vista AZ 520-452-5900 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Tucson AZ 520-629-2980 ISDN, V.34+, K56flex-V.90